2018

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები

2018წ.

 
1. I. Kurashvili , G. Darsavelidze , G. Bokuchava , G. Chubinidze , I. Tabatadze , G. Archuadze. 
“Influence of Radiation Defects on Internal Friction Spectra of SiGe Crystals”. 
 Bulletin of the Georgian National Academy of Science, vol. 12,#3, 2018, p.57-61.  ISSN  0132 – 1447.
 
2. ი.ყურაშვილი, თ.ქიმერიძე, ი.ტაბატაძე, დ.მხეიძე, გ.დარსაველიძე. 
“რენტგენის ფოტონებით დასხივებული p-ტიპის Si0,96Ge0,04 შენადნობის არადრეკადი მახასიათებლების ცვლილებათა თავისებურებანი”. 
სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, 4 (88), 2018, გვ. 55-62. ISSN 1512–0120. 
 
3. I.Kurashvili, G.Darsavelidze, G.Bokuchava, G.Chubinidze, I.Tabatadze. 
“Physical-mechanical properties of monocrystalline Si1-xGex(x≤0,02) alloys” 
 International Journal of Mechanical and Production Engineering, vol.6, #1, p.52-56.ISSN (p): 2320-2092. ISSN (e): 2321-2071. 
 
4. I.Kurashvili, G.Bokuchava, I.Tabatadze, T.Kimeridze, G.Darsavelidze. 
“Influence of lattice defects on the inelastic properties of SiGe alloys”. 
Proceedings of III International Conference “Inorganic Material Science Modern Technologies and Methods:. 2018. Book of abstracts. pp. 54-57.
 
5. T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia.
“HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by As Vapour Diffusion Process” 
Part III: Materials and Properties, Chapter 22. High-Performance Functional Polymers and Composites, Book Editors: O.Mukbaniani, Marc J.M. Abadie, T. Tatrishvili, Apple Academic Press, 2018, 458 p. 
 
6. T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, K. Giorgadze. 
“Synthesis and Characterization of Mixed-Ligand Complexes of Arsenic-Organic Compounds”, 
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 12, no.2, 2018 
 
7. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G.Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia, L.Gugulashvili
 “Sol-Ge Processing of Precursor for Synthesis of Mercury-Based Superconductors”, 
Science and Technology of Polymers and Advanced Materials: Applied Research Methods, Book.  „Apple Academic Press, Inc.“ Chapter 15.
 
8. ბ. ბენდელიანი, გ. ბოკუჩავა, გ. დგებუაძე, რ. კენკიშვილი, თ. ნატრიაშვილი და სხ. 
ჰიბრიდული ტიპის საბრძოლო მობილური მანქანა რობოტი”. 
მეცნიერებათა აკადემიის დახურული ჟურნალი 2018.
 
9. T. Kuchukhidze, N. Jalagonia,  E. Sanaia, K. Barbakadze, F. Marquis, G. Bokuchava. 
“Matrix Composites Reinforced with Modified GO Based on Alumina and Their Investigation”.
Proceedings of ICMSF 2018: 20th International Conference on Materials Synthesis and Fabrication. 
 
10. N. Jalagonia, T. Kuchukhidze, E. Sanaia, L. Kalatozishvili, R. Ivanova, B. Khvitia, G.Bokuchava.
Synthesis of UV curable rGO/PDMS nanocomposites”. 
 Bulletin of the Georgian National Academy of Science, vol. 12, # 4, 2018
 
11. Ф.Басария, Г.Бокучава, К.Барбакадзе, Г.Дарсавелидзе. 
“Неорганический материал для защиты от сублимации ветвей термобатарей на основе сплава SiGe”. 
Научно-технический журнал "Энергия", 2 (86), 2018, стр.69-73.
 
12. K.Barbakadze, Z.Isakadze, A.Kutsia, M.Barbakadze, M.Rekhviashvili, I.Tabatadze. 
“Manufacturing and Investigation of the thermoelectric alloys Si0,95Ge0,05 n- and p-type Conductivity”.
Proceedings of III International Conference “Inorganic Material Science Modern Technologies and Methods. 2018. Book of abstracts. pp. 16-18.
 
13. A. Guldamashvili, G. Bokuchava, G. Archuadze, Yu. Nardaia, Ts. Nebieridze , A. Sichinava , R. Melkadze, N Gapishvili.  
“Physics Development of Technological Conditions of Ion Implantation of Silicon by Boron for Ion Implanted Neutron Sensors”.   
Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 12, no. 1, 2018. 
 
14. Z. Wardosanidze, V.Kuchukhidze, G.Archuadze, A.Inalishvili. 
“Reconstruction of a Contrast Inverted Image by Diffraction on the Sequentially Recorded Holographic Grating and of the Phase Image”. 
American Journal of Materials Research. 5(1), p.1-4. ISSN:2375-3919.
 
15. Z. Wardosanidze. 
“Holographic lasing”.
Asian Journal of Science and Technology, 09 (10), pp. 8949-8954, 2018.
 
16. R. Shamugia.  
“Development and Investigation of the Program Model of Multichannel Queuing System with Unreliable Recoverable Channels in Matlab Environment”
 Scientific Research, International Journal of Communications, Network and System Sciences (IJCNS), vol. 11 #11, 2018; pp.229-237;
 
17. Р.Шамугия. 
“Разработка математической модели многоканальной Системы Массового Обслуживания со многими состояниями функционирования”; 
11-ая международная научно-практическая конференция. „Интернет-Образование-Наука (IES-2018), Новые Информационные и Компьютерные технологии в Образовании и Науке“, 22-25 мая 2018, Винницкий Национальный университет;
 

პუბლიკაციები