2016

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2016 წ.


1. A. Guldamashvili, Yu. Nardaya, Ts. Nebieridze, E. Sanaia, A. Sichinava, M. Kadaria.

“Hardened and Wear Resistant Tungsten for Products with Increased operational Properties”.

Georgian Chemical Journal. 16 (1) 2016. pp. 61-67.

2. G. Kipiani, G. Mamniashvili, N. Gasviani, S. Gasviani, L. Abazadze, T. Melashvili.

“Heat-resistant electroplatings of industrial function”.

European Chemical Bulletin. 2016, 5(1), pp.29-32.

3. R. Shamugia.

“Probabilistic Model of Technical Queuing Systems with Subsystems for Detecting and Recovery of Failures”.

International Journal of Communications, Network and System Sciences Vol.9 No.8. 2016. DOI: 10.4236/ijcns. 2016.98027

4. A.Guldamashvili, Yu.Nardaya, Ts. Nebieridze, E Sanaia, A. Sichinava, M. Kadaria.

“Modification of Tungsten Surface by Ion Implantation Technology”.

4th International Conference “Nanotechnologies” Nano-2016, Tbilisi, Georgian Technical University. p. 80.


5. .ბასარია,.რეხვიაშვილი, .ბოკუჩავა, .ტაბატაძე

"თერმოელემენტების ნახევარგამტარული შტოების ანტისუბლიმაციური დანაფარების ოპტიმალური შედგენილობის შედგენის პროცესის თანმიმდევრობა“.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიებში და მონათესავე დარგებში". ურეკი, საქართველო , 2016

6. V. Kirtskhalia.

"Correct Definition of Sound Speed and its Consequences in the Tasks of Hydrodynamics“

Journal of Fluids, Volume 2016, ID 4519201, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/4519201 .


7. I.Kurashvili, G.Darsavelidze, A.Sichinava, I.Tabatadze

"Influence of Boron Doping and Thermal Treatment on Internal Friction of Monocrystalline    Si1-xGex(x≤0,02) Alloys“

International Scholarly and Scientific Research & Innovation 10(7) 2016. p.796-799

8. .ჯალაღონია, .სარაჯიშვილი, .ლეკაშვილი, . მუმლაძე, . ქვარცხავა

"დაბინძურებული წყლების რემედიაციისთვის რეაქტიული სორბენტები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. შრომების კრებული. ქუთაისი, საქართველო, 2016.

9. .კუჭუხიძე, .ჯალაღონია, . არჩუაძე, . ნადარაია, .გაბუნია, . ჭედია

"გრაფენის შემცველი კერამიკული მასალები“.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. შრომების კრებული. ქუთაისი, საქართველო, 2016.

10. .ჭედია, . ჰარაპეტიანი, . ქორქია, . რამიშვილი, . კუჭუხიძე, . ჯალაღონია.

"მერქანში რკინის ნაერთების იმპრეგირება და მათი აღდგენა ნანონულვალენტიან მდგომარეობამდე“.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, შრომების კრებული. ქუთაისი, საქართველო, 2016

11. T.Kuchukhidze, N.Jalagonia, T.Korkia,V.Gabunia, R.Chedia

“Fabrication of Powdery Composites Based Alumina and its Consolidation  by Hot Pressing Method in OXY-GON Furnace”

International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 2016, 10(7)

12. N.Jalagonia, F.Marquis, K.Barbakadze, E.Sanaia, G.Bokuchava, T.Kuchukhidze

“Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace”

Conference procceding indexing by Elsevier: SCOPUS, Ei Compendex(CPX), 2016.

13. . ჯალაღონია, . კუჭუხიძე, . ციციშვილი, . ამირიძე, . ჭედია

ალუმინორგანული ნაერთებით მოდიფიცირებული გრაფენის ოქსიდი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიებში და მონათესავე დარგებში". ურეკი, საქართველო, 2016

14. . ქვარცხავა, . რამიშვილი, . სარაჯიშვილი, . ქორქია, . კალატოზიშვილი

იმპრეგირებული ნანო ნულვალენტიანი რკინა ქლორ-ორგანული ნაერთების დეგრადაციისთვის

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიებში და მონათესავე დარგებში". ურეკი, საქართველო, 2016

15. G.Bokuchava, K.Barbakadze, G.Darsavelidze, B.Shirokov

“Achievements of Sukhumi Ilia Vekua Institute of Physics and Technology in the field of thermoelectric materials science and instrument making”

Journal of Thermoelectricity, #6, 2016, p.69-78.

პუბლიკაციები