2012

სსიპ. სოხუმის  ილია  ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
გამოქვეყნებული  პუბლიკაციები
2012 წ.


1. Г.Ш.Дарсавелидзе, Г.В.Бокучава, Г.Н.Арчуадзе, И.Р.Курашвили, Г.Г.Чубинидзе, Б.М. Широков.
“Динамические механические характеристики монокристаллов системы Si-Ge”.
Труды международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному  материаловедению. Алушта, Крым., 10-15 сентября, 2012г. P. 279-280.

2. G.Bokuchava, A.Guldamashvili, Yu.Nardaya, Z.Salukvadze,A.Sichinava,Ts. Nebieridze.
“Boron Carbide Synthesis by Boron Implantation with Carbon Ions”.
Proc.XX Int. Conf. Phys. Radiat. Phenom.Radiat.Mater. Science.(XX ICPRP), Alushta 2012.pp.281-282.


3. I.Kurashvili ,G.Bokuchava, G.Chubinidze, Z.Chachkhiani, G.Darsavelidze.
“Dynamical mechanical  properties of boron-doped monocrystalline germanium”.
Bulletin of Georgian National Academy of Sciences, v.6, #2, 2012,p.89-93.


4. .ჩუბინიძე, .ყურაშვილი, .ჩაჩხიანი.
ბორით ლეგირებისა და თერმული დამუშავების გავლენა მონოკრისტალური გერმანიუმის ფიზიკურ--მექანიკურ თვისებებზე”.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება #2(5), 2012, გვ.293-297.

5. Г.Г.Чубинидзе, И.Р.Курашвили, М.Д.Дарчиашвили, З.Б. Чачхиани, Г. Ш.Дарсавелидзе
“Физико-механические свойства монокристаллического Ge:B”.
Труды 15-ого международного симпозиума, “Упорядочение в минералах и сплавах” г.Ростов-на-дону-пос.Лоо,Россия, 13-18 сентября 2012,ст.278-282.


6. B. Gorgiladze, R. Vardiashvili, A. Sichinava.
“ Concept of chemical surface and vacancy-mediated exoemission”.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Shpringer, 2012, V.110, №1, p. 59-63.

7. . სანაია, . დარსაველიძე, . კუჭუხიძე, . ციცქიშვილი, . ჭედია.
“YBaCuO
ტიპის მაღალტემპერატურული ზეგამტარი კერამიკების დოპირება ალუმინისა და ცირკონიუმის ოქსიდებით”.
მე-2 საერთაშორისოკონფერენცია ნანოტექნოლოგიები”, ნანო-2012, თბილისი, გვ. 39-40.

8. Ф.П.Басария,М.Г.Барбакадзе,М.А.Кадария,А.А.Куция,М.Г.Рехвиашвили.
“Неорганический материал с оптимизированными параметрами технологических процессов для соединения ветвей термобатарей на основе сплава SiGe”.
საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2012 . N2, გვ.170-173.

9. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B.Bendeliani,  M.Metskhvarishvili, T.Lobzhanidze, G. Mumladze
"Low Field ac Susceptibility and High Harmonics Studies in PbMo6S8 Polycrystalline Superconductor“
Journal of Low Temperature Physics, DOI 10.1007/s10909-012-0686-4, Online first, Springer Science+Business Media


10. I. Metskhvarishvili, N .Margiani, T. Medoidze, N. Papunashvili, D. Dzanashvili, G.  Shurgaia
"Phase Evolution and Superconducting Properties of Boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs“
Journal of Physics: Conference Series, 400 (2012) 022067, Doi:10.1088/1742-6596/400/2/022067 , Institute of Physics (IOP) Publishing

11. I. Metskhvarishvili, N. Margiani, Z. Adamia, T. Medoidze, N. Papunashvili, D. Dzanashvili, M.Chubabria
"Influence of Boron-Containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi, Pb)-2223 HTS“
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, DOI 10.1007/s10948-012-1886-5, Online first, Springer Science+Business Media

12. T.Kirtskhalia .
“Speed of sound in atmosphere of the Earth”.
Open Journal of Acoustics, 2012, V. 2, N 2, p.32-37.

13. T.Kirtskhalia .
“Sound wave as a particular case of the gravitational wave”.
Open Journal of Acoustics, 2012, V. 2, N 3,p.80-85.

 

პუბლიკაციები