ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

ინფორმაციის დასახელება განახლების ვადები
 ინსტიტუტის  სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინსტიტუტის  საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები  განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინსტიტუტის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში
ქვეყნდება ყოველწლიურად
ინსტიტუტის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინსტიტუტის  მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში