სამართლებრივი აქტები

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ინსტიტუტის საქმიანობასთან

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში
ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ინსტიტუტის  შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან  10 დღეში