სხვა საჯარო ინფორმაცია

ინსტიტუტის სერვისების შესახებ ინფორმაცია განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება  ინსტიტუტის მიერ განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში