• ყველა სტატია
  • პროექტები
  Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი www.rustaveli.org.ge  
ჰორიზონტი 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი
უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (უსტც) Science and Technology Center in Ukraine (STCU) www.stcu.int
დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა Closed Nuclear Centres Programme (CNCP)
სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი ორი მკაცრად გასაიდუმლოებული ინსტიტუტის (“A“ და ”Г”) სახით დაარსდა 1945 წელს.  ინსტიტუტი ყალიბდებოდა გამოჩენილ გერმანელ მეცნიერთა მონაწილეობით. ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო მოიცავდა, როგორც ბირთვული და თერმობირთვული და კორპუსკულურ-სხივური  იარაღის შექმნის ტექნოლოგიებს, ასევე სამეცნიერო კვლევებს პლაზმისა და მყარი სხეულების ფიზიკაში, არატრადიციულ ენერგეტიკაში, ფიზიკურ ელექტრონიკაში და სხვა დარგებში სსრკ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ფარგლებში.
1991-2005 წლებში ინსტიტუტი იმყოფებოდა საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სახელმწიფო კომიტეტის დაქვემდებარებაში.
2006 წელს ინსტიტუტმა მიიღო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი. სფტი-ში განხორციელდა ახალი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური მიმართულებების ჩამოყალიბება და შესაბამისი სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების შექმნა, გაფართოვდა ინსტიტუტის მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებსა და პროექტებში.

   გარდაიცვალა საინჟინრო ფიზიკისა და ტექნოლოგიების მეცნიერების ცნობილი ორგანიზატორი - სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიური დოქტორი - გურამ ბოკუჩავა.

სიახლეები
2024 წლის 5 ივლისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: დაბალი გაზოსტატიკური წნევების ზეგავლენა Tl-ფუძიან ზეგამტარების ფაზის ფორმირებაზე და თვისებებზე. მომხსენებელი:  კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი: იოსებ მეცხვარიშვილი. 
2024 წლის 2 ივლისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  სამეცნიერო სემინარი.
2024 წლის 1 ივლისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი თემაზე: რადიაციის გავლენა n- და p-ტიპის  SiGe ფუძეშრეების ელექტროფიზიკურ თვისებებზე ი.წ. დეტექტორებში გამოსაყენებლად. მომხსენებელი: ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი: ია ყურაშვილი. 
2024 წლის 28 ივნისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი იქნა ორი მოხსენება: 1) ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე კომპოზიციური მასალების მიღება და კვლევა და 2) ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მშთანთქმელი პოლიმერული ნანოკომპოზიტები.
მომხსენებელი : ქიმიური ტექნოლოგიების  
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, ნათია ჯალაღონია. 

საკონტაქტო ინფორმაცია

მინდელის ქ.7, თბილისი,0186, საქართველო
+(995 32) 2320960
+(995 32) 2320961