ჰორიზონტი 2020

“მძლავრი ელექტრომაგნიტური და თერმულითვისებების მქონე მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე 3D ბეჭდვისათვის”

გრაფენი 3D გვთავაზობს სამი ძირი­თა­დი მიდგომის კომბინაციით,  გრაფენის ბაზაზე მულ­ტი­ფუნ­ქ­ცი­ონალური პოლი­მე­რული კომპოზიტების და სტრუქტურების გან­ვითარების  ინოვაციურ გზას, რომლებსაც გააჩნიათ სათანადო თვისებები სპე­ცი­ფი­­ური დანიშნულებით გამოყენების მიზნით, ესენია: წარმოების პროცესის კონ­ტროლი და მასალების თვი­სე­ბები, მძლავრი ნანოკომპოზიტების დიზაინი და უჯ­რე­დული სტრუქტურის მქონე ნანოკომპოზიტების ოპტიმიზაცია და მოდელირება, რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ განსაზღვრული თვისებები. გრაფენი 3D მეთო­დო­ლო­გიიდან გამომდინარე მოსალოდნელია შემდეგი 2 ძირითადი შედეგი: მულ­ტი­ფუნ­ქციონალური ნანოკომპოზიტები 3D ბეჭდვაში გამოყენების მიზნით და 3D ბეჭ­დვით მიღებული უჯრედული სტრუქტურები კარგი ელექტრომაგნიტური, თერ­მუ­ლი და მექა­ნიკური თვისებებით.

პროექტის ნომერი: №734164 
დაწყება/დასრულების თარიღი: 2017-2020
პროექტის კოორდინატორი: ე.სანაია
დამფინანსებელი: ევროკომისია
პროექტის კონსორციუმი შედგება 7 პარტნიორისგან.
პროექტის კოორდინატორია –მექანიკის ინსტიტუტი; ბულგარეთი.
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, იტალია
NARRANDO SRL, იტალია
UNIVERSITE DE NAMUR ASBL, ბელგია
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO, იტალია
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY NANO TECHLAB LTD, ბულგარეთი
ILIA VEKUA SUKHUMI INSTITUTE OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, საქართველო.