ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის სემინარი
2024 წლის 2 ივლისს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში გაიმართა ნახევარგამტარული და რადიაციული ტექნოლოგიების ლაბორატორიის  სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი იქნა მოხსენებები: 
1) მაიონიზებელი გამოსხივების ნახევარგამტარული დეტექტორების შექმნა. მომხსენებელი: ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი:ავთანდილ სიჭინავა
2) სილიციუმის ზედაპირის რასტრული ელექტრონულ-მიკროსკოპული ანალიზის ზოგიერთი შედეგი და მეთოდის შესაძლებლობები. მომხსენებელი: ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი: დავით ჯიშიაშვილი
3) ელექტრონული მოწყობილობები ნახევარგამტარული სენსორების დამზადებისა და ექსპრეს ანალიზისთვის. მომხსენებელი: ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი:აბესალომ იაშვილი
4) 10B იზოტოპით გამდიდრებული მინაწარმომქმნელი დიფუზანტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. მომხსენებელი: უფროსი ლაბორანტი: დონი მიმინოშვილი.

02.07.2024