იოსებ მეცხვარიშვილი

დაბადების თარიღი: 1970. 03.15
ელ-ფოსტა: metskhv@yahoo.com; i.metskhvarishvili@sipt.org.ge

განათლება: უმაღლესი
• 2002წ.   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Ph.m 01.04.
#5 სადისერტაციო საბჭო, 01.04.07. მყარი სხეულების და ქვანტური სითხეების ფიზიკა, დოქტორი (ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი) #003328.
• 1995-1998წ.  რუსეთის აკადემიის ბ.პ. კონსტანტინოვის სახელობის  პეტერბურგის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი, ასპირანტურა, 01.04.07. მყარი სხეულების და ქვანტური სითხეების ფიზიკა.
• 1998-1992წ.   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი, მაღალტემპერატურული ზეგამტარები, დიპლომი სპეციალობა „ფიზიკა“, ШВ   № 706903.

სამეც. / აკად. ხარისხი:
დოქტორი (ფიზ. მათ. მეცნ. კანდიდატი)

თანამდებობა: კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

სამუშო გამოცდილება:
• 2013- დღემდე:  სრული პროფესორი, მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
• 2011-დღემდე: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სამეცნიერო ლაბორატორია, სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა ტექნიკის ინსტიტუტი.
• 2008-2011წ.   უფროსი სპეციალისტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 2008-2009წ. მოწვეული პროფესორი, ფიზიკის მიმართულება, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 2006-2008წ. ასისტენტ პროფესორი, ფიზიკის მიმართულება, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 2004-2006წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ნ/გ მასალათმცოდნეობის ს/კ ლაბორატორია, ფიზიკის ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 2003-2004წ. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ნ/გ მასალათმცოდნეობის ს/კ ლაბორატორია, ფიზიკის ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 1993-2003წ. ლაბორანტი, ზეგამტარული და ნ/გ მასალათმცოდნეობის კათედრა, ფიზიკის ფაკულტეტი,ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
• 2003წ. ბაიროითის უნივერსიტეტი, ექსპერიმენტული ფიზიკის V ლაბორატორია, გერმანია, პოსტდოქტორი
• 1995-2001წ. რუსეთის აკადემიის ბ. პ. კონსტანტინოვის სახ. პეტერბურგის ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტი, ნეიტრონული კვლევების განყოფილება, სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

შერჩეული  პუბლიკაციები:
1. G. Tsintsadze, T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, K. Giorgadze, M. Gverdtsiteli. Mixed Ligand Pseudo-Halogen Acid-Complexes of Tourithly Substituted Arsonium. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. vol.11, №2, 2017
2. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, V. Gabunia. HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by as Vapour Diffusion Process Chemical Engineering of Polymers Production of Functional and Flexible Materials. Hard ISBN: 9781771884457. E-Book ISBN: 9781315365985  Pages: 482pp w/index  Binding Type: hardback. Part III: Materials and Properties, Chapter  22.
3. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia, “HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by As Vapour Diffusion Process” Nova Science Publishers, Book, 2016.
4. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, M.R. Metskhvarishvili, V. M. Gabunia, „Ac Susceptibility and Third Harmonics Studies of Hg-1223 Superconductors with Edition of Arsenic Oxide“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 26 (2016) accepted in print
5. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, L. T. Gugulashvili, “Low-Field High-Harmonic Studies in Hg-1223 High-Temperature Polycrystalline Superconductor”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 28 (2015) 1491
6. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, M.R. Metskhvarishvili, G.N. Mumladze, “Low ac field response of Bi-based superconductors with addition of Antimony oxide”, Journal of Physics: Conference Series 507 (2014) 012032
7. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, G.N. Mumladze, “Low Field ac Susceptibility and High Harmonics Studies in PbMo6S8 Polycrystalline Superconductor”, Journal of Low Temperature Physics, 170 (2013) 68
8. N. G. Margiani, I. R. Metskhvarishvili, Z. A. Adamia, T. D. Medoidze, N. A. Papunashvili, D. I. Dzanashvili, M. I. Chubabria, “Influence of Boron-Containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi, Pb)-2223 HTS”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 26 (2013) 965
9. N.G. Margiani1, I.R. Metskhvarishvili, T.D. Medoidze1, N.A. Papunashvili1,
D.I. Dzanashvili, G.A. Shurgaia, “Phase Evolution and Superconducting Properties of Boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs”, Journal of Physics: Conference Series 400 (2012) 022067, doi:10.1088/1742-6596/400/2/022067
10. I. R. Metskhvarishvili, N. G. Margiani, T. E. Lobzhanidze, M. R.  Metskhvarishvili, Z. B.  Miqava, “Low fields high harmonic response of the PMS polycrystalline superconductor in linearly polarized and circularly polarized ac fields”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 24 (2011) 283-286
11. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, I.A.Mzhvanadze,  N.A. Papunashvili,  V.V. Zhghamadze, “Influance of Boron Doping on Transport Properties of YBa2Cu3O7−y HTS”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 24 (2011) 279
12. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, G.A. Shurgaia,  Superconducting Properties of B2O3-Added (Bi,Pb)-2223 HTSs Prepared on Alumina Plates. Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 24 (2011) 2275.
13. N.G. Margiani, T.D. Medoidze, I.R. Metskhvarishvili, N.A. Papunashvili,  V.V. Zhghamadze, D.I. Dzanashvili, V.A. Aliyev, “Enhancement of (Bi,Pb)-2223 HTS Formation by Boron-Doping”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism,  23 (2010). 1241-1243
14. N.G. Margiani, I.R. Metskhvarishvili, I.A.Mzhvanadze, N.A. Papunashvili, V.V. Zhghamadze, “Enhancement of Critical Current Density in YBa2Cu3O7−y HTS Through Boron Addition”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 23 (2010) 531-533
15. I.R. Metskhvarishvili, “Low Fiels High Harmonic Response of Tl2Ba2Ca2Cu3O10 and  SnMo6S8 Polycrystalline Superconductors”. Journal of Low Temperature Physics, 155 (2009) 153-159

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
1. T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia. Sol-gel Processing of Precursor for Synthesis of Tl-1223 Superconductor. 28th International Conference on Low Temperature Physics, 2017.
2. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, T. Lobzhanidze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, L. Gugulashvili, V. Gabunia. Effect of AuBr3 Doping on the Superconducting Properties of Hg-based Superconductors. 13th European Conference on Applied Superconductivity. 2017, Geneva, Switzerland.
3. I. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, V. Gabunia, L. Gugulashvili. Sol-Gel Processing of Precursor for Synthesis of Mercury-Based Superconductors. 5th International Caucasian Symposium on Polymers & Advanced Materials. 2017, Tbilisi, Georgia.
4. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, M.R. Metskhvarishvili, V. M. Gabunia, “Influence of poly(vinyl alcohol) on superconducting properties of Hg-1223 HTS”, 12th European Conference on applied superconductivity, (EUCAS 2015), Lyon- France, 2015.
5. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, M.R. Metskhvarishvili, V. M. Gabunia, “Ac Susceptibility and Third Harmonics Studies of Hg-1223 Superconductors with Edition of Arsenic Oxide”, 12th European Conference on applied superconductivity, (EUCAS 2015), Lyon- France, 2015.
6. T. Lobzhanidze, I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia, “HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by As Vapour Diffusion Process” 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Material (ICSP & AM4) Batumi 2015.
7. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, M.R. Metskhvarishvili, T.E. Lobzhanidze, V. Gabunia, “Synthesis and Superconductivity of Y-Based Superconductors with Addition of Antimony Oxide “, 25th International Cryogenic Engineering Conference& International Cryogenic Materials Conference (ICEC/ICMC 2014) Enschede, Netherlands
8. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, M.R. Metskhvarishvili, „Low ac field response of Bi-based superconductors with edition of Antimony oxide“, 11th European Conference on Applied Superconductivity (Eucas 2013), 2013, Genova, Italy
9. M.R. Metskhvarishvili, I. R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, T.E. Lobzhanidze, B.G. Bendeliani, „Harmonic generation in Mo6S6I2 polycrystalline superconductor“, 11th European Conference on Applied Superconductivity (Eucas 2013), 2013, Genova, Italy
10. I.R. Metskhvarishvili, G.N. Dgebuadze, M.R. Metskhvarishvili, B.G.Bendeliani, T.E. Lobzhanidze, G.N. Mumladze, „Low field high harmonic studies in Chevral phase polycrystalline superconductor“, Applied Superconductivity Conference (ASC-2012), USA, Oregon, Portland, 2012
11. I. R. Metskhvarishvili, N.G. Margiani, N.A. Papunashvili, D.I. Dzanashvili, Z.A. Adamia, T.D. Medoidze, “Enhancement of Superconducting Properties in (Bi,Pb)-2223 HTS through BN addition”, 2012 Applied Superconductivity Conference (ASC 2012), Portland, Oregon, USA, 2012
12. N. Margiani, I. Metskhvarishvili, T. Medoidze, N. Papunashvili, D. Dzanashvili, M. Chubabria, “Influence of Boron-containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS”, III International Conference on superconductivity and magnetism-ICSM2012,  2012, Istambul, Turkey
13. N. G. Margiani, I R Metskhvarishvili, T D Medoidze, N A Papunashvili, D I Dzanashvili, G A Shurgaia, “Superconducting Properties of Boron-doped Eu-123 HTSs”, 26th International Conference on Low Temperature Physics (LT26), 2011, Beijing, China.
14. N. G. Margiani, I R Metskhvarishvili, T D Medoidze, N A Papunashvili, D I Dzanashvili, G A Shurgaia, “Phase Evolution and Superconducting Properties of Boron-doped (Bi,Pb)-2223 HTSs”, 26th International Conference on Low Temperature Physics (LT26), 2011, Beijing, China.
15. N. Margiani I. Metskhvarishvili, T. Medoidze, N. Papunashvili, V.  Zhghamadze, “Influence of Boron-doping on the Phase Formation and Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS”, Superconductivity and Magnetism: Hybrid proximity nanostructures and intrinsic phenomena SM-2010 Salerno, Italy.
16. I. R. Metskhvarishvili, N. G. Margiani, T. E. Lobzhanidze, M. R.  Metskhvarishvili, Z. B.  Miqava, “Low fields high harmonic response of the PMS polycrystalline superconductor in linearly polarized and circularly polarized ac fields”, International Conference on Superconductivity and Magnetism ICSM-2010, Turkey, Antalya.
17. N. G. Margiani, I. R. Metskhvarishvili, I. A. Mzhavanadze, N. A. Papunashvili, V.V. Zhghamadze,  „Influence of Boron Doping on Transport Properties of YBa2Cu3O7-y HTS“, International Conference on Superconductivity and Magnetism, 2010, Turkey, Antalya.
18. I.R. Metskhvarishvili, N. G. Margiani, M. R. Metskhvarishvili, N. G. Vacharadze, M. Kh. Shogiradze, Z. B. Miqava, “Investigation of high temperature polycrystalline TBCCO superconductor in linearly polarized ac fields”, 9th European Conference on Applied Superconductivity–EUCAS 2009, 2009, Dresden, Germany
19. N. G. Margiani, I. R. Metskhvarishvili, I. A. Mzhavanadze, V. V. Zhghamadze,  “Influence of boron-doping on the superconducting properties of bismuth-based 2212 HTS phase”, 9th European Conference on Applied Superconductivity–EUCAS 2009, Dresden, Germany.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
1.“პოლიმერიზაციის და სხვადასხვა დანამატების ზეგავლენა Hg-1223 ზეგამტარულ თვისებებზე”,  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, #217524, ხანგრძლივობა: 2016 –2018. (პროექტის ხელმძღვანელი). 
2.“Tl-ფუძიანი ზეგამტარების სინთეზი ზოლ-გელ მეთოდისა და პოლიმერიზაციის გამოყენებით”, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, #FR/261/6-260/14, ხანგრძლივობა: 05/05/2015-15/04/2018. (ძირითადი შემსრულებელი)
3. “Hg-1223 მაღალტემპერატურულ ზეგამტარში ფაზის ფორმირებაზე და ზეგამტარულ თვისებებზე დარიშხანისა და სტიბიუმის შემცველი ნაერთების დოპირების გავლენის გამოკვლევა”, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, #FR/423/6-260/12, ხანგრძლივობა: 15/04/2013-15/04/2016. (სამეცნიერო ხელმძღვანელი)
4. “მიკრო და ნანომეტრის ზომის B2O3-ის ნაწილაკებით დოპირების ზეგავლენა Y(RE)Ba2Cu3Oy მასალებში ფაზწარმოქმნასა და ზეგამტარ თვისებებზე”, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი #GNSF/ST09_844_7-121, პროექტის ხანგრძლივობა: 2010-2013 (ძირითადი შემსრულებელი)
5. „YBaCuO-ს მომზადება და მისი კვლევა“ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი, კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით, საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი #19/09, ხანგრძლივობა: 2012-2013 (სამეცნიერო ხელმძღვანელი)
6.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდიის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები:
(საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი (ს.ხ.ნ.)):
• ს.ხ.ნ. #03/35, 29.07.2015;
• ს.ხ.ნ.  #03/137, 01.08.2013;
• ს.ხ.ნ. #03/91, 14.08.2012.
7. “მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების თვისებების გაუმჯობესების კვლევა დოპირებით და დასხივებით” საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტი #GNSF/ST08/7-474, ხანგრძლივობა: 2009 – 2011 (ძირითადი შემსრულებელი)
8. „აქტუალურ პერსპექტიულ მასალებსა და მათ ბაზაზე შექმნილ ელემენტებსა და სტრუქტურებში ფიზიკური მოვლენების გამოკვლევა (ნახევარგამტარები ზეგამტარები და სხვა)“, საქართველოს მთავრობის გრანტი  #64, ხანგრძლივობა: 2005-2006. (ძირითადი შემსრულებელი)
9. საქართველოს სამეცნიერო ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი № TGP-06, 2015.

დამატებითი ინფორმაცია:
საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:
2015 - გამოყენებითი ზეგამტარების ევროპული გაერთიანება, “European Society for Applied Superconductivity (ESAS)”.

სახელმწიფო, სამეცნიერო, დარგობრივი პრემია ან სტიპენდია:
• 2003-2005 საქართველოს პრეზიდენტის I ხარისხის სტიპენდია
• 2003 – გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდია,  Stipendienurkunde of  Deutschher akademischer Austausch Dienst (DAAD) -2003