სამეცნიერო მიმართულებები

ამჟამად ინსტიტუტის კომპეტენცია მოიცავს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების აქტუალური პრობლემების ფართო სპექტრს:

• ბირთვული ფიზიკა, რადიაციული მასალათმცოდნეობა და ტექნოლოგიები;
• მყარი სხეულების ფიზიკა, ნახევარგამტარებისა და ზეგამტარების ფიზიკა;
• ნახევარგამტარული, თერმოელექტრული და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოთმშენებლობა;
• კვანტური რადიოფიზიკა, ლაზერული, ელექტრული და ელექტრონული სისტემები;
• კრიოგენული ტექნიკა და ტექნოლოგიები, ნანომასალები და ნანოტექნოლოგიები;
• ქიმიური ტექნოლოგიები ახალი პოლიმერული კომპოზიტებისა და კერამიკული მასალების მისაღებად (მათ შორის ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე);
• ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები, მათ შორის რადიოაქტიური დაბინძურების კვლევის მონიტორინგის და დაბინძურების გაუვრცელებლობის და შემცირების მეთოდები;
• საექსპერტო სამუშაოები.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მინდელის ქ.7, თბილისი,0186, საქართველო
+(995 32) 2320960
+(995 32) 2320961