ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

ინსტიტუტში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ინსტიტუტში კონკურსის ჩატარების წესებს განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
ინსტიტუტში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში ქვეყნდება კვარტალურად