ნათია ჯალაღონია

დაბადების თარიღი: 1986.11.09
ელ-ფოსტა: nati.jalagonia@gmail.com


განათლება:
• 2012-2017: თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  დოქტორანტურა.
• 2009-2011: თსუ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრატურა.
• 2005-2009: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი (თსუ), ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი.

სამეც. / აკად. ხარისხი: დოქტორი
თანამდებობა: ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

სამუშო გამოცდილება:
• 2018  დღემდე:    სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი, ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
• 2014-2018:     სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი (სფტი),  მეცნიერ–თანამშრომელი.
• 2011-2014: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უფროსი ლაბორანტი.

შერჩეული  პუბლიკაციები:

1. N. Jalagonia, F. Marquis, K. Barbakadze, E. Sanaia, G. Bokuchava, T. Kuchukhidze. Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace.  Materials Science Forum, ISSN: 1662-9752, Vol. 900, 101-104; doi:10.4028/www.scientific.net/MSF. 900.101; © 2017 Trans Tech Publications, Switzerland;
2. N. Jalagonia, I. Esartia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, J. Aneli, O. Mukbaniani. Siloxane matrix with methylpropionate side groups and polymer electrolyter membranes on their basis. Oxid. Commun., 39, 2, 1282-1292,  2016;
3. N. Jalagonia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, J. Aneli, Jouzas Vidas Gražulevičius, O.Mukbaniani. Synthesis And Ionic Conductivity of Siloxane Based Polymer Electrolytes with Propyl Butyrate Pendant Groups. Korean Chem. Eng. Res., 54(1), 1-8, 2016;
4. T. Tatrishvili, N. Jalagonia, K. Gelashvili, M. Khachidze, E. Markarashvili, J. Aneli, O. Mukbaniani. Quantum Chemical Calculations of Hydrosilylation Reaction of Oligomethylhydrosiloxane to Allyl Cyanide and Polymer Electrolyte Membranes on their Basis. Oxidation Communications, 38, No 1, 13–24, 2015;
5. T. Kuchikhidze, N. Jalagonia, Z. Phachulia, R. Chedia. Transformation of Aluminum  Oxyhydroxides in α-Al2O3 in Presence of Various Seeds. World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 9, 1203-1207, 2015;
6. T. Tatrishvili, E. Markarashvili, J. Aneli, G. Zaikovi N. Jalagonia. O. Mukbaniani . Ring opening polymerization reactions of hydroxyorganocyclotetrasiloxanes with propyl butyrate side groups and polymer electrolyte membranes on their basis. Oxidation Communications 37, No 1, p.348-361, 2014;
7. T.Kuchukhidze, V.Gabunia, Z. Phachulia, N. Jalagonia, R.Chedia. Some Issues of Ultrafine alfa-alumina Powders Fabricated By low Temperature Synthesis.  Journal of International Scientific Publications, V8, ISSN 1314-7269, 303-312 http://www.scientific-publications.net, 2014.
8. O. Mukbaniani, J. Aneli, I. Esartia, T. Tatrishvili, E. Markarashvili, N. Jalagonia. Siloxane Oligomers with Epoxy Pendant Groups”. Macromolec. Symposia, Special issue Polychar-20 World Forum om Advanced Materials, 328 (1),  25-37, 2013.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
1.  ICMSF 2018: 20th International Conference on Materials Synthesis and Fabrication. Matrix Composites Reinforced with Modified GO Based on Alumina and Their Investigation. Paris, France, 2018;
2. 3rd International Conference on Mechanical Properties of Materials(ICMPM 2016), Obtaining of Graphene Structure Containing Ceramic Composites in High Temperature Vacuum Furnace. Venice, Italy, 2016;
3. 18th International Conference on Materials Engineering and Technology (ICMET ). Fabrication of Powdery Composites Based Alumina and its Consolidation by Hot Pressing Method in OXY-GON Furnace. Stockholm, Sweden, 2016;
4. International Conference Nanotechitaly2015. Graphene Structure Containing Pressing Powdery Composites Based on Alumina. Bologna, Italy 2015;
5. 1st Intl. Symp. on Advanced Materials and Technologies for Sustainable Energy and the Environment(AMTSEE). Impregnation of Zero-valent Iron in Biopolymers for Remediation of Wastewater. Antalya, Turkey, 2015;
6. 17th International Conference on Engineering Materials and Applications (ICEMA). Transformation of aluminum unstable oxyhydroxides  in ultrafine α-Al2O3 in presence of various seeds. Paris, France, 2015;
7. NANOTECH2014. Impregnation of Zero-Valent Iron Nanoparticles in Biopolymers Venice, Italy, 2014;
8. 16th International Conference "Materials, methods and Technologies . Some Issues of Ultrafine alpha-alumina Powders Fabricated By low Temperature Synthesis. Elenite, Bulgaria, 2014;
9. 3rd International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials “Siloxane Matrix with Methyl Propionate Side Groups and Polymer Electrolyte Membranes on their Basis”. Tbilisi, Georgia, 2013;
10. World forum on Advanced Materials, Polychar 20. Siloxane oligomers with epoxy pendant groups.” Dubrovnik, Groatia, 2012.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
1.№734164  Horizon2020  მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტი, “მძლავრი ელექტრომაგნიტური და თერმული თვისებების მქონე მრავალფუნქციური ნანოკომპოზიტები გრაფენის ფუძეზე 3D ბეჭდვისათვის”, გრაფენი 3D, 2017-2020.
2. №04103, 6212, გრაფენის სტრუქტურის შემცველი ჰიბრიდული კერამიკული კომპოზიტები ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე, SRNSF, STCU, 2016–2017.
3. TG_7_2_2016 SRNSF ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი, 2016.
4. AR/325/6-480/12 ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე ულტრადისპერსული ალუმინის ოქსიდის მიღება და კორუნდის კერამიკული ნაკეთობების დამ-ზადების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდი, 2013–2015წ.(მკვლევარი)
5. 2015-tr-758 ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი, 2015.
6. GNSF №CF/72/11-811/15 საერთაშორისო საკონფერენციო გრანტი თანამედროვე მასალები და  ტექნოლოგიები (ICAMT), 2015
7. CF/16/6-450/130 საკონფერენციო გრანტი. შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდი,  2014.