ინსტიტუტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი