ინფორმაცია ინსტიტუტის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ  •  2018 წელს ინსტიტუტს  გრანტი არ გაუცია (განთავსებულია 28.03.2019)