გურამ დგებუაძე

დაბადების თარიღი: 1950.09.24     
ელ-ფოსტა: gdgebua@gmail.com

განათლება:
უმაღლესი
• 2005 – 2006 წ.: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ღია უნივერსიტეტი, დიპლომი-სერტიფიკატი.
• 1975-1980 წ.: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ფიზიკის მაგისტრი.
სამეც. / აკად. ხარისხი: დოქტორი

თანამდებობა:
კრიოგენული ტექნიკის და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.

სამუშო გამოცდილება:
• 2011 წლიდან დღემდე: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი,  კრიგენული ტექნიკის და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
• 1972 -2011 წწ: სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი,  ლაბორანტი, მეცნიერ თანამშრომელი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო  გაერთიანება “სხივის” დირექტორი, მეცნიერების პერსპექტიული განვითარების განყოფილების გამგე.

შერჩეული  პუბლიკაციები:
1. G. Dgebuadze.  Cryogenic Engineering and Technology - Achievements and prospects. Monograph, LAMBERT   2017.
2. I.Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Dgebuadze, M. Metskhvarishvili, B. Bendeliani, V. Gabunia, “HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by As Vapour Diffusion Process” Nova Science Publishers, Book, 2016.
3. I. Metskhvarishvili, G.Dgebuadze, B.Bendeliani, T.Lobzhanidze, M. Metskhvarishvili, V.Gabunia, „Ac Susceptibility and Third Harmonics Studies of Hg-1223 Superconductors with addition of Arsenic Oxide“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 26 (2016).
4. G. Dgebuadze, B. Bendeliani, I. Metskhvarishvili, „Effective technology for oxygenation of high temperature superconductors“, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 9, no.3, 2015, 79-82.
5. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, M. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, L. Gugulashvili, “Low-Field High-Harmonic Studies in Hg-1223 High-Temperature Polycrystalline Superconductor”, Journal of  Superconductivity and Novel  Magnetism, 28 (2015) 1491.
6. G. Dgebuadze, I. Metskhvarishvili, B. Bendeliani. “Cryostat for Investigation of Superconductors”, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 8, no.3, 2014, 36-39.
7. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B. Bendeliani, T. Lobzhanidze, M. Metskhvarishvili, G. Mumladze, “Low ac field response of Bi-based superconductors with addition of Antimony oxide”, Journal of Physics: Conference Series 507 (2014) 012032.
8. I. Metskhvarishvili, G. Dgebuadze, B.Bendeliani, M. Metskhvarishvili, T. Lobzhanidze, G. Mumladze, “Low Field ac Susceptibility and High Harmonics Studies in PbMo6S8 Polycrystalline Superconductor”, Journal of Low Temperature Physics, 170 (2013) 68.
9. G. Dgebuadze, L. Tsakadze. Cryosorption Pump CSP-0.25D. Bulletin of the Georgian  National Academy of Sciences, vol 4, no 3, 2010, p.63-65
10. G. Dgebuadze, L. Tsakadze. “Thermophysical Calculation of  Cryosorption Pumps”. Bulletin  of  the Georgian National Academy of  Sciences, vol,3 no 3, 2009 ,76-80p.
11. G. Dgebuadze, High Performance Cryosorption Pump. “Cold Facts”, USA V15, №5, 1999.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
1.“Influence of poly(vinyl alcohol) on superconducting properties of Hg-1223 HTS”, 12th European Conference on applied superconductivity, (EUCAS 2015), Lyon- France, 6-10 September  2015,  Abstract Book p. 134.
2.“Ac Susceptibility and Third Harmonics Studies of Hg-1223 Superconductors with Addition of Arsenic Oxide”, 12th European Conference on applied superconductivity, (EUCAS 2015), Lyon- France, 6-10 September  2015,  Abstract Book p. 284.
3.“HgBa2Ca2Cu3Oy Superconductor Prepared by As Vapour Diffusion Process” 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Material (ICSP & AM4) Batumi 1-4 July, 2015, Abstract Book p. 84.
4. “Synthesis and Superconductivity of Y-Based Superconductors with Addition of Antimony Oxide “, 25th International Cryogenic Engineering Conference and International Cryogenic Materials Conference (ICEC/ICMC 2014). July 7-11, Enschede, Netherlands.
5. “Low ac field response of Bi-based superconductors with addition of Antimony oxide“, 11th European Conference on Applied Superconductivity (Eucas 2013), September 15-19, 2013, Genova, Italy.
6.“Harmonic generation in Mo6S6I2 polycrystalline superconductor“, 11th European Conference on Applied Superconductivity (Eucas 2013), September 15-19, 2013, Genova, Italy.
7.“Low field high harmonic studies in Chevral phase polycrystalline superconductor“, Applied Superconductivity Conference (ASC-2012), USA, Oregon, Portland, 7-12 October, 2012.
8.“Cryogenic condensation-sorption pumps with advanced coefficient of capture by H2 and He”. The seventh Cryogenic 2002 IIR International Conference, Prague Czech Republic, 23-26 April 2002.
9.“High performance cryosorption pump”. The sixth  Cryogenic 2000 IIR International Conference, Prague Czech Republic, 10-13 October 2000.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
•ISTC G-027 (1997-99) “კროგენული ვაკუუმური ტუმბოების თბოფიზიკური და კონსტრუქციული გაანგარიშებები“. მენეჯერი.
•ISTC G-401 (2001-03) “კრიოგენული სორბციული ტუმბოს მეცნიერება და ტექნოლოგია“.  მენეჯერი.
•CNCP CIS/08/0075/CNTR (2005-07) “ ბაზალტის ბოჭკოს ტექნოლოგია და კონსტრუქციების დამუშავება. მენეჯერი.
•GNSF/ST08/4-417  (2009-11) “კრიოგენული სორბციული ტუმბოები თხევად და მყარ აზოტზე“. მენეჯერი.
•SRNSF FR/423/6-260/12, (2013-2016). Hg-1223  მაღალტემპერატურულ  ზეგამტარში ფაზის  ფორმირებაზე  და   ზეგამტარულ  თვისებებზე  დარიშხანისა  და სტიბიუმის შემცველი ნაერთების დოპირების  გავლენის  გამოკვლევა”. მკვლევარი.
•SRNSF  FR/261/6-260/14, (2015-2018). „Tl-ფუძიანი ზეგამტარების სინთეზი ზოლ-გელ მეთოდისა დაპოლიმერიზაციის გამოყენებით“. მკვლევარი.
• SRNSF  FR217524, (2016-2019).  პოლიმერიზაციის და სხვადასხვა დანამატების ზეგავლენა Hg-1223 ზეგამტარულ თვისებებზე. კოორდინატორი.

პატენტები:
# P6750.  არატრადიციული ტექნოლოგიების გამოყენებით მცენარეული ნედლეულიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ექსტრაგირების  ხერხი და მოწყობილობა მის განსახორციელებლად.  რ. კენკიშვილი, გ. დგებუაძე, თ. ნატრიაშვილი, ზ. მაისურაძე, ჯ. მესხი, პ. დოლიძე, ს. საბაშვილი. საქპატენტი. 2016.
# P6844. მოწყობილობა/მოდული მართვადი დაბალტემპერატურული ბირთვული რეაქციების განსახორციელებლად. გ.დგებუაძე, თ.ბაციკაძე, ზ.რაზმაძე, ა.მიქაბერიძე. საქპატენტი. 2016.
# P5699. დანადგარი გოგირდწყალბადის დასაშლელად. გ. ვარშალომიძე, ზ. რაზმაძე, ა. მიქაბერიძე, მ. ჯიბლაძე, გ. დგებუაძე, თ. ბაციკაძე, გ. ცინცაძე, მ. ხარაიშვილი. საქპატენტი. 2011
# P5725. პლანარული მაგნეტრონული გაფრქვევის მოწყობილობა. გ. დგებუაძე, ზ. ბერიშვილი, ს. სიხარულიძე. საქპატენტი. 2011.
# P5923. ლაზერი მიკრო და ნანონაწილაკების ფხვნნილების საფუძველზე. ზ. რაზმაძე, მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, გ. დგებუაძე, გ. მუმლაძე. საქპატენტი. 2011.
# P4839. კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 2008.
# P4950. მოწყობილობა ბოჭკოების, მათ შორის ბაზალტის, ბოჭკოს მისაღებად. მ. ჯიბლაძე, ა. მიქაბერიძე, ზ. რაზმაძე, გ. დგებუაძე, პ. მაღალაშვილი, ბ. ჟორჟოლიანი, ვ. არზუმანოვი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი", 2008.
# P2155. კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 1999.
# I405. ელექტრული სეპარატორი. რ. სალუქვაძე, თ. სორდია, გ. დგებუაძე, პ. წურწუმია, მ. მუმლაძე. საქპატენტი. 1997.
# U475. კოლიმატორული სამიზნე. რ. სალუქვაძე, გ. ჭილაია, დ. სიხარულიძე, გ. დგებუაძე, ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, ს. კაკულია. საქპატენტი. 1997.
# P1694. ჭავლური წისქვილი. გ. დგებუაძე, რ. სალუქვაძე, თ. სორდია. საქპატენტი. 1997.
# 1815455.   მაღალვაკუუმური საკეტი. გ. დგებუაძე და სხვ.  სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.  1992.
# 1430590.  კრიოგენული ტუმბო. გ. დგებუაძე, დ. ირემაშვილი, მ. ლარინი, ი. მარკოზიანი. სსრკ-ს გამოგონებისა და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი.    1988.

დამატებითი ინფორმაცია:
აფხაზეთის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.