გურამ ბოკუჩავა

დაბადების თარიღი: 1950.07.14

ტელეფონი:
577392787
ელ-ფოსტა: g.bokuchava@sipt.org.ge

განათლება:
უმაღლესი
2008წ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფიზიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
•1967-1972 წ.წ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი; სპეციალობა “ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები”;

სამეც. / აკად. ხარისხი:
ფიზიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

თანამდებობა:
დირექტორი

სამუშო გამოცდილება:
2011წ. – სსიპ სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორი. სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის “დელტა”-ს დირექტორის 2011 წლის 10 აგვისტოს N80 ბრძანება, საქართველოს პრემიერ- მინისტრის 2011 წლის 8 აგვისტოს N 8/30 თანხმობის საფუძველზე.
2007 წ. - სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორი. არჩეულია სამეცნიერო საბჭოს მიერ (ოქმი #3, 31.07.2007).
2006 წ. – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2006 წ. 2 მაისის #114 ბრძანებით სსიპ. სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნა.
2005 წ. - ინსტიტუტის მოქმედი წესდების 4.5 და 5.2 მუხლების შესაბამისად დირექტორის მოვალეობის შესრულება და სამეცნიერო საბჭოს სხდომების ხელმძღვანელობა.
2002 წ. - სფტი-ს დირექტორის პირველი მოადგილე;
2000 წ. - სფტი-ს დირექტორის მოადგილე; მარკეტინგი, საერთაშორისო პროექტების და ფინანსურ-ეკონომიკური საკითხების კოორდინაცია;
1993 წ. - (თბილისი) ინსტიტუტის განყოფილების ხელმძღვანელი;
1991 წ. – სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება “სოხუმის  ი. ვეკუას სახ. ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის” სტრუქტურული ერთეულის – კოსმოსური დანიშნულების რადიოელექტრონული ხელსაწყოთმშენებლობისა და მართვის სისტემების სამეცნიერო- ტექნოლოგიური კომპლექსის დირექტორი და შესაბამისად ამ სტრუქტურის სამეც¬ნიერო-ტექნიკური საბჭოს თავმჯდომარე.
1988 წ. – ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მიერ არჩეულია გამოთვლითი ტექნიკისა და მათემატიკურ-პროგრამული უზრუნველყოფის ლაბორატორიის (გამოთვლითი ცენტრის) ხელმძღვანელად და შესაბამისად უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობაზე;
1978 წ. – ჯგუფის უფროსი;  ამ პერიოდიდან სამეცნიერო კვლევათა ავტომატიზაციის თემების ხელმძღვანელი, 1985 წლიდან – ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ავტომატიზირებული სისტემების პროექტების მთავარი კონსტრუქტორი და საკავშირო საშუალო მანქანათმშენებლობის სამინისტროს შესაბამისი მუდ-მივმოქმედი კომისიის წევრი;
1975 წ. -  უფროსი ინჟინერი;
1972 წ. - სოხუმის  ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის (სფტი) გამოთვლითი ტექნიკის ლაბორატორიის ინჟინერი;

შერჩეული  პუბლიკაციები:
1.Physical-mechanical properties of monocrystalline Si1-xGex(x≤0,02) alloys. International Journal of Mechanical And Production Engineering, ISSN(p): 2320-2092, ISSN(e):2321-2071 Vol.6, #1,2018,p.52-56
2.Highamplitude internal friction in monocrystalline germanium-doped silicon; Journal of Physica Status Solidi A214, #7, C14, #7, 2017, pp. 17001071-17001074
3.Influence of irradiation on mechanical properties of Si-Ge alloys. Journal of Physica Status Solidi A214, #7, C14, #7, 2017, pp. 17001231-17001234
4.Obtaining of grapheme structure containing ceramic composites in high temperature vacuum furnace; Material Science Forum. ISSN: 1662-9752, vol. 900, pp.101-104, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.900.101.Trans Tech Publications, Switzerland, 2017.
5.Achievements of Sukhumi Ilia Vekua Institute of Physics and Technology in the field of thermoelectric materials science and instrument making. Journal of Thermoelectricity, #6, 2016, pp.69-73.
6.Газофазные методы в разработках термоэлектрических преобразователей и гетероэпитаксиальных структур; ICAMT 2015 Proceedings #1, pp.115-119. 2015, October 21-23.
7.The physics of carbon nanotube nanofluids and nanostructured materials for multifunctional applications; ICAMT 2015 Proceedings #1, pp.19-23. 2015, October 21-23.
8.Some issues of magnesium diboride bulk samples’ obtaining process; Euro PM 2014-Proceedings. www.epma.com; Salzburg.
9.Physical –mechanical properties of germanium doped monocrystalline silicon, Journals of Materials Science and Engineering, 2013, A3(10), p.698-703.
10.Морфология и состав кремний-германиевых пленок на монокристаллах Si и Si-Ge. Труды ХIХ международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному  материаловедению. Алушта, Крым, 6-11 сентября, 2010г.
11.Influence of  arsenic on the physical-mechanical characteristics of monocrystalline Si99.97Ge0.03:As solid solution. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol.4, no.1, 2010, pp. 38-41.
12.Amplitude dependence of internal friction and shear modulus of Tin-doped monocrystalline silicon; Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, v.3, N2, 2009, p. 100-102
13.Механизм  изменения электропроводности  сильнолегированных   n-  и p-Si0,7Ge0,3 сплавов при облучении в реакторе; Труды XVIII  Международной Конференций по Физике Радиационных Явлений  и Радиационному Материаловведению. (8-13. 09. 2008.) Алушта, Крым , Украина.  с.70-71
14.Влияние германия на физико-механические характеристики монокристаллического кремния; Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов, Сборник научных трудов, №3(50), 2007, стр. 72-77,  Харьковский Авиационный Институт, Харьков
15.Коммутационный переход с повышенным ресурсом для термоэлектрическох генераторов на основе сплава Si0,7Ge0,3. Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ), 2005, N5. cтр.173-175. Серия  “Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение”(88) , Украина, Национальный Научный Центр “Харьковский Физико-Технический Институт”.

მონოგრაფია
სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის 70 წელი. შექმნისა და განვითარების ეტაპები (1945-2015წ.წ.) გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი 2015, ISBN 978-9941-22- 637-3 2015

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:
•GADEST 2017, Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology Ion Implanted Silicon Diode for Neutron Detection. Lopota, Georgia 2017
•3rd Int. Symp. On New and Advanced Materials and Technologies for Energy, Environment and Sustainable Development. The main stages of development of  thermoelectricity in Ilia Vekua Sukhumi Institute of Physics and Technology. Cancun, Quintana Roo, Mexico 2017
•International Scientific Conference on Modern Researches and Prospects of their use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields.  The sequence of the preparing process of optimal composition of antisublimation coatings for semiconducting branches of thermoelements.  Ureki, Georgia 2016
•18th International Conference on Materials Engineering and Technology.  Influence of Boron Doping and Thermal Treatment on Internal Friction of Monocrystalline Si1-xGex(x≤0,02) Alloys. Stockholm, Sweden 2016
•8th Workshop on Mechanical and Electromagnetic Properties of Composite. Superconductors Fabrication of MgB2 targets. Tallahasse, Florida, USA 2016
XVII International Conference of Engineering Materials and Application.  Physical-mechanical characteristics of monocrystalline Si1-xGex(x≤0,02) solid solutions France, Paris 2015.
•NanotechItaly 2015. Graphene structure containing pressing powdery composites based on alumina Bologna.  Italy 2015
•2015 International Conference "Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems". Ion-Implanted Semiconductor Neutron Sensor. Tbilisi, Georgia 2014
•III International Conference  "Nanotechnologies"  Nano2014 . Nano-sized ion-implanted metals for improved surface mechanical parameters. Tbilisi, Georgia 2014.
•2014 MRS SPRING MEETING & EXHIBIT, A Meeting of the Materials Research Society Synthesis of Massive MgB2 Superconductors by Using Hot Pressing Method. San Francisco, USA.
•2014 World Congress-Nanotechnology Formation of Ultrafine Grained Bulk Si and Si-Ge Alloys by Shock Wave Compaction Technology Florence. Italy 2010.
•I International Conference "Nanochemistry and Nanotechnology". Synthesis of compounds by ion-implantation for micro- and nanotechnologies.  Tbilisi, Georgia 2010
•International Conference and Exhibition Hightemperature helio-thermoelectrogenerator. Batumi, Georgia 2010
•16th Intern. Symp. on Boron, Borides and related compounds. Electrophysical Properties of Ion-Implanted Beta-Rhombohedral Boron. Matsue, Shimane, Japan 2008
• World Renewable Energy Congress. Renewable Energy Supply of Mountainous Villages in Georgia. Scotland 2008
•International Conference "Spin Electronics: Novel Physical Phenomenon and Materials" Influence of germanium on the physical -mechanical properties of monocrystalline alloys SiGe. Tbilisi, Georgia 2007
•V International Congress of ESSC European Society for Soil Conservation. Contamination of same soils of Georgia with Cs-137. Palermo 2007
•NATO workshop "Countering Nuclear/Radiological Terrorism" Ion-implanted semiconductor particles detector. Yerevan, Armenia 2005
•NATO workshop "Countering Nuclear/Radiological Terrorism" Some aspects of contamination of the territory of Georgia with globally radionuclide precipitations. Yerevan, Armenia 2005
•V International Congress of ESSC European Society for Soil Conservation. Changing soils in a changing world the soils of tomorrow. Palermo 2005
•XVI International Conference on Radiation Physics Phenomena and Radiation Materials Science Possibility of increasing the radiation resistance and thermoelectric efficiency of boron carbide. Alushta, Ukraine
• 2004 Georgian Symposium for project development and conversion Studies of multilayer ceramic-metal composition characteristics for electro-technical devices. Tbilisi, Georgia 1995.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
პროექტი 216902 „ნახევარგამტარული იონიმპლანტაციური ნეიტრონების დეტექტორი ბირთვული უსაფრთხოებისათვის“ SRNSF 2016-2018.
პროექტი AP/97/13  “მაღალტემპერატურული ვაკუუმური ღუმელი და დასაწნეხი სისტემა”. GNSF,  2013-2014.
პროექტი  P466. ”რადიაციულად მოდიფიცირებული იონური იმპლანტირებული მასალები”. (STCU) , 2012-2014.
პროექტი   P560. “სამიზნეები მაღალტემპერატურული ზეგამტარი ფირებისათვის”. (STCU) . 2012-2013.
პროექტი P467. “ფოტოგარდამქმნელების და ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების დამუშავება”. (STCU) , 2011-2012.
პროექტი P434. “დნობადი მარილებისგან მყარი ალუმინის დანაფარის მიღებისათვის დაბალ-ტემპერატურული ელექტროქიმიური ტექნოლოგიის დამუშავება”. (STCU) , 2011-2012.
პროექტი  CIS/11/0008/CNTR.  CNCP-ის პროექტების კოორდინატორი საქართველოში. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP), 2010-2012.
პროექტი  CIS/10/0004/CNTR. “სამრეწველო ტექნოლოგიების დამუშავება და ბიმეტალურ ნაკეთობათა წარმოება აფეთქებით”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP), 2009-2011.
პროექტი G-4996/540  “Si-Ge, PbTe, Ge-Bi-Te, Bi-Te-Se, Bi-Te-Sb ფხვნილების აფეთქებით კომპაქტირების ტექნოლოგიით ნანოსტრუქტურული თერმოელექტრული მასალების მიღება და მათ ფუძეზე მაღალეფექტური ბატარეების შექმნა”. STCU/GNSF, 2009-2011.
პროექტი CIS/10/0006/CNTR. “ბაზალტის ფიბრისა და ფიბრით გაძლიერებული კომპოზიციური მასალების წარმოება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP), 2009-2011.
პროექტი CIS/10/0005/CNT. “საყოფაცხოვრებო (ბუნებრივი) აირის ოდორიზატორის  წარმოების ორგანიზება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP),  2009-2011.
პროექტი  CIS/10/0045/CNTR. “ახალი კონსტრუქციის ანკერების წარმოების ორგანიზება”. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP), 2009-2010.
პროექტი  CIS/09/0063/CNTR „ფოტოელექტრული სისტემების ტექნიკური ბაზის მოწყობა და წარმოება“. დახურული ბირთვული ცენტრების პროგრამა (CNCP), 2009-2010
პროექტი G-4655/354 “მაღალტემპერატურული ჰელიოთერმოელექტრო-გენერატორის დამუშავება და საცდელი ნიმუშის შექმნა”. (STCU/GNSF) , 2008-2010.
პროექტი 258 “Si0,8Ge0,2 მყარი ხსნარის ფუძეზე მაღალტემპერატურული თერმოელექტრული მასალებისა და ბატარეების დამუშავება სხვადასხვა დანიშნულების თერმოელექტროგენერატორებისათვის”. (GNSF), 2008-2010.
პროექტი Gr-3997. “Si-Ge შენადნობის საფუძველზე ნახევარგამტარი მოცულობითი კრისტალებისა და ეპიტაქსიური სტრუქტურების დამუშავება და კვლევა”. (STCU), 2008-2010.
პროექტი 026 “საქართველოს მაღალმთიან არაელექტროფიცირებულ სოფლებში განახლებადი ენერგორესურსების კომპლექსური კვლევა”. (GNSF), 2006-2009.
პროექტი  G-1106. “საქართველოს ნიადაგებისა და მცენარეული საფარის რადიონუკლიდებით (90Sr, 137Cs) დაჭუჭყიანების კვლევა და მონი¬ტო¬რინგი”. ISTC, 2005-2008.
პროექტი   Gr-87j. “მაღალეფექტური სილიციუმ-გერმანიუმის სისტემის შენადნობების მიღება და კვლევა”. USTC, 2005-2007.
პროექტი  G-762. “ნეიტრონული გამოსხივების წყაროების მაღალი მშთანთქმელი თვისებების მქონე მყარი და ელასტიური სტრუქტურული მასა¬ლების მიღების ტექნოლოგიების დამუშავება”. (ISTC), 2003-2006.
პროექტი  Gr-20. “ეფექტური და რადიაციამედეგი თერმოელექტრული ელემენტების დამუშავება ბორის კარბიდისა (B4C) და სილიციუმ-გერმანიუმის (SiGe) შენადნობების ბაზაზე”. (STCU), 2003-2005.
პროექტი   Gr-54j. ”მცირე სიმძლავრის წყლის ტუმბო-ქარის ენერგეტიკული კომპლექსის ნიმუში”. (STCU), 2002-2004.
პროექტი  G-401. “კრიოგენული სორბციული ვაკუუმური ტუმბოს ტექნიკა და ტექნოლოგია”. (ISTC), 2001-2002.

პატენტები:
• „გიგანტური ლაზერული იმპულსების მიღების ხერხი და მოწყობილობა“. #AP 2015 13210 A. 2015.
• „მრავალფენიანი დიელექტრიკული ინტერფერენციული ლაზერული სარკე“. #AP 2015 13701A.
•გამოგონება. როტორული ტუმბო. AP 2004, 3412 A, F 04 C 2/238. 30.10.2003.
•პირდაპირი გახურების ცხელი წნეხი. საქპატენტის დადებითი გადაწყვეტილება  №224/01; 01.12.2011 წ. პატენტის გაცემაზე საიდენტიფიკაციო #11436/01.