სემინარი: 3D გრაფენი
2019  წლის 30 სექტემბერს სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში  Horizon 2020 მარია-სკლადოვსკაია კიურის კვლევისა და ინოვაციის გაცვლითი გრანტის  ფარგლებში  გაიმართა ორი  სემინარი თემაზე: „GO/PDMS nanocomposites: Synthesis, characterization, properties“ - მომხსენებელი: ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი - ნათია ჯალაღონია და „Our latest  achievements in joint studies on graphene 3D project“ - მომხსენებელი დოქტორი ალექსანდრე კუხტა (ბელორუსიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბირთვული პრობლემების ინსტიტუტი).
30.09.2019