ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა ქვეყნდება კვარტალურად
ინსტიტუტის  მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია   ქვეყნდება კვარტალურად
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ქვეყნდება კვარტალურად
რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები ქვეყნდება კვარტალურად
ბეჭდვა