მივლინება HORIZON2020 პროექტის ფარგლებში

მივლინების ადგილი: ბელორუსიის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბირთვული პრობლემების ინსტიტუტი

მივლინება მიზნად ისახავდა აღნიშნულ ინსტიტუტში ერთობლივი სამუშაოების შესრულებას თემაზე: გრაფენის ოქსიდის და აღდგენილი გრაფენის ოქსიდის  სინთეზი და კვლევა.

05.04.2018