ვლადიმერ კირცხალია

დაბადების თარიღი: 1947.05.24

ტელეფონი: 577392784

ელ-ფოსტა: v.kirtskhalia@gmail.com

განათლება: უმაღლესი

• 2005წ.: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის სადისერტაციო საბჭო. სპეციალობა: თეორიული ფიზიკა. კვალიფიკაცია: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

• 2001წ.: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის პროფესორთა საბჭო. სპეციალობა: თეორიული ფიზიკა. კვალიფიკაცია: დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება.

• 1990 წ.: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. გეოფიზიკის ინსტიტუტის სამენიერო საბჭო. სპეციალობა გეოფიზიკა. კვალიფიკაცია: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

• 1965-197წწ.: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი-ფიზიკა. სპეციალობა: თეორიული ფიზიკა.

სამეც. / აკად. ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი/ პროფესორი

თანამდებობა: უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

სამუშო გამოცდილება:

• 1996-დან დღემდე: სსიპ. სოხუმის ი. ვეკუას სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. რადიოფიზიკური და ელექტრონული სისტემების მოდელირებისა და სისტემატექნიკის განყოფილება. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

• 1981-დან დღემდე: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლექტორი, ფიზიკის მიმართულების ხელმძღვანელი.

• 1971-1981 წწ.: ი. ვეკუას სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი. უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, ინჟინერი.

 

შერჩეული  პუბლიკაციები:

1. Kirtskhalia V.G. “Nonlinear Equations of  Surface Gravity Waves” Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences,  v.11, N4, pp. 54-59, 2017.

2. Kirtskhalia V.G. „On the stability problem of the tangential discontinuity „ Planet. Space  Sci., 42,.(6).  513-518.  http://www.sciencedirect.com/science/journal/00320633/42/6

3. Kirtskhalia V.G., Rukhadze A.A., “Does compressibility stabilize a Tangential discontinuity?”. Bulletin of the Lebedev Physics Institute. Allerton Press, Ins./New York , Number 10, pp. 29-31, 2002.

4. Kirtskhalia V.G., Rukhadze A.A., “On Stability of tangential discontinuity in a compressible Conducting liquid “, Bulletin of the Lebedev Physics Institute. Allerton Press, Ins./New York, Number 11, pp. 43-46, 2003.

5. Кирцхалия В.Г., Жвания И. А., Рухадзе А. А., “Влияние сжимаемости на устойчивость идеально проводящей плазменной струи плоской и цилиндрической конфигураций” ЖТФ том 74, вып. 11. с. 132-135. 2004г.

6. Kirtskhalia V.G.  “Speed of sound in atmosphere of the Earth”, Open Journal of Acoustics, V. 2, N 2, p.p. 80-85, 2012.   doi.org/10.4236/oja.2012.22009.

7. Kirtskhalia V.G., “Sound wave as a particular case of the gravitational wave”, Open Journal of Acoustics, V. 2, N 3, p.p. 115-120, 2012. doi.org/10.4236/oja.2012.23013.

8. Kirtskhalia V.G., “The New Determination of the Criteria of Compressibility and Incompressibility of Medium”, Journal of Modern Physics, V.4, No. 8, p.p. 10751079, 2013, doi.org/10.4236/jmp.2013. 48144.

9. Kirtskhalia V.G., “On Gravity Waves on the Surface of Tangential Discontinuity”, Applied Physics Research; Vol. 6, No. 2; p.p. 109-117, 2014. doi:10.5539/apr, v6, n2, p.109.

10. Kirtskhalia V.G., “Peculiarities of Sound Wave in Moving Medium”, Open Journal of Acoustics 2014, 4, 99-104. http://dx.doi.org/10.4236/oja.2014.43010.

11. Kirtskhalia V.G., “On Universality of Laws of Ideal Gas“, Journal of Modern Physics 2015, 7, 948-954. http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2015. 67099.


საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში (კონფერენციებში) მონაწილეობა:

1. International Conference “Advanced Materials  and Technologies” (ICAMT 2015). Influence of Earth’s gravitational field on the thermodynamic characteristics of ideal gases. Tbilisi, Georgia, 2015.

2. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VI ყოველწლიური კონფერენცია. „მასის უწყვეტობის განზოგადოებული განტოლება  და მისი შედეგები“. თბილისი, საქართველო. 2015.

3. First International Conference Science, Engineering & Environment. “Correct definition of the Speed of Sound in a Heterogeneous Environment and Its Implications”. Tsu City, Mie, Japan. 2015.

4. XV International Seminar/ Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory. „Speed of Sound in Medium in the presence of External Field and theory of Gravity Waves“. Tbilisi, Georgia. 2010.

5. XXV International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions. Absolute Emission Cross Sections for e-O2 Collisions in the VUV Region. Freiburg, Germany. 2007.

6. International School and Conference on Optics and Optical Materials. Interference Phenomena in the Na+-He, Ar and He+-O2 Collisions. Belgrade, Serbia. 2007.

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:

1. #G-1106. Investigation and Monitoring of the Long Life Radionuclide Pollution (90Sr, 137Cs) of Georgia’s Plant Cover and Soils. International Science and Technology Center, 2005-2008.

2. #GNSF/STU 06/5-025. დედამიწის დღის მხარის გარდამავალი სტრუქტურული თავისებურებები და მათი გავლენა მაგნიტოჰიდროდინამიკური და ჰიდრომაგნიტური ტალღების სპექტრალურ მახასიათებლებზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF).

3. #Gr-075. Development of universal software module for research of damages accumulation kinetics in materials. სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში, 2004.

ბეჭდვა